Aanvullende huisregels

Aanvullende huisregels Ukkepuk Kinderopvang  2024

1. Tarief:

a: Het tarief voor 2024 is vastgesteld op €6,75 per uur

b. Het tarief is inclusief;      - Luiers

                                    - Billendoekjes

                                    - Fruit (vers)

                                    - Lunch

                                    - Tussendoortje in de middag

                                    - Drinken

c. Het tarief kan ieder jaar worden herzien en wordt uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk aan jullie doorgegeven.

2. Vakantie en vrije dagen:

a. Ukkepuk Kinderopvang is per jaar 6 weken gesloten. We proberen deze dagen uiterlijk begin januari door te geven. Voor vrije dagen of vakanties in januari of februari zal dit minimaal 2 maanden van tevoren zijn.

b. Op 24 december (kerstavond) en 31 december (oudjaarsavond) sluit Ukkepuk kinderopvang om 16.00u. (alleen van toepassing indien dit een opvangdag betreft).

c. Tijdens officiële feestdagen is Ukkepuk Kinderopvang gesloten.

Dit betreft de volgende feestdagen:                          - Nieuwjaarsdag

                                                                       - 2e Paasdag

                                                                       - Koningsdag

                                                                       - Bevrijdingsdag (1x per 5 jaar, te weten 2025, 2030, etc.)

                                                                       - Hemelvaartsdag

                                                                       - 2e Pinksterdag

                                                                       - 1e en 2e Kerstdag

d. Tijdens de dagen/uren dat Ukkepuk gesloten is worden geen uren gefactureerd.

3. Uren

a. Bij aanvang van de opvang worden met het gastouderbureau afgesproken uren vastgelegd in het contract. Het minimumaantal uur per afgesproken dag is 6 uur.

b. De afgesproken uren worden altijd gefactureerd, met uitzondering van dagen/uren dat Ukkepuk gesloten is.

c. Schuiven met uren of ruilen van dagen kan alleen na overleg, indien de planning dat toe laat en wanneer dit minimaal 1 week vooraf is doorgegeven.

d. Extra uren door eerder brengen of later halen worden tegen hetzelfde uurtarief gefactureerd. Facturering gaat altijd per 15 minuten.

e. Extra opvang op andere dagen dan vastgelegd in het contract kunnen worden afgesproken als de bezetting dat toelaat. Deze worden altijd gefactureerd en ook hiervoor geldt een minimum van 6 uur per dag.

f. Extra opvang op dagen dat Ukkepuk gesloten kan incidenteel worden afgesproken. Voor deze dagen geldt een toeslag van 25%. Ook geldt hiervoor het minimaal te betalen uren van 6u per dag. De toeslag zal niet worden berekend als Ukkepuk al open zou zijn door een andere aanvraag.

4. Wijzigingen en opzeggen

a. Wijzigingen in het contract dienen na overleg over de mogelijkheden schriftelijk aan Ukkepuk kinderopvang en het gastouderbureau te worden doorgegeven, bij voorkeur per mail.

b. Betreft de wijziging een vermindering in uren dan geldt voor deze uren de opzegtermijn zoals vastgelegd in het contract. Denk ook aan het aanpassen van de kinderopvangtoeslag als er uren gewijzigd worden.

c. Wanneer de opvang onverhoopt stopt voor de einddatum van het contract (meestal de dag dat jullie ukkepuk 4 jaar wordt) geldt de wettelijke opzegtermijn van 1 maand zoals deze in het contract is vastgelegd.

5. Wendagen

a. Voor een nieuwe ukkepuk officieel start is het mogelijk een wenochtend in te plannen. Afhankelijk van de bezetting en leeftijd van een kindje kiezen we hiervoor gezamenlijk een goed moment.

b. De eerste wenochtend is maximaal 3 uur en wordt niet gefactureerd.

c. Meer of langere wenmomenten voor aanvang van het contract zijn op verzoek mogelijk als de planning het toelaat en worden tegen het normale uurtarief factureert.

6. Extra’s en kosten

a. Er worden geen extra kosten berekent voor uitstapjes, materiaal, cadeautjes enz.

b. Eenmaal per jaar organiseert Ukkepuk Kinderopvang voor alle kindjes van 1 jaar of ouder in de Sinterklaasperiode een ‘Sinterklaas-oppas&pakjes-avond’. Voor deze avond worden uiteraard geen uren gefactureerd.

c. Mochten er noodzakelijke spullen (denk bijv. aan vergeten flesvoeding of een speen) ontbreken in de tas, zal contact met jullie worden opgenomen om te kijken of deze nog gebracht kunnen worden. Wanneer dit niet mogelijk is en we moeten deze aanschaffen zullen de kosten worden doorgerekend.

7. Ziekte

a. Bij ziekte van de gastouder of huisgenoten zal dit zo snel mogelijk worden doorgegeven. Deze uren worden niet gefactureerd. Houdt er rekening mee dat wanneer je geen gebruik maakt van een vervangende gastouder, de kinderopvangtoeslag die je over deze uren ontvangt terugbetaald moet worden.

b. Ziekte van een gastkindje graag voor aanvang van de opvang via whatsapp of telefonisch doorgeven. Bij kortdurende ziekte (<1maand) van het gastkindje worden de afgesproken contracturen gefactureerd. Bij langdurige ziekte (>1maand) gaan we samen in overleg naar beste oplossing voor jullie.

c. Wanneer een kindje tijdens de opvang ziek wordt, zal contact met jullie worden opgenomen om te overleggen en kijken we samen of het kindje in de opvang kan blijven of beter thuis uit kan zieken. Bij koorts boven 38gr, besmettelijke ziekten, wanneer 1-op-1-zorg nodig is en (verdenking van) Covid-19 kan de ukkepuk sowieso niet in de opvang blijven en dient deze zo snel mogelijk te worden opgehaald. Wanneer jullie kindje 24 uur klachtenvrij is kan de opvang weer worden hervat.

d. Tijdens de opvang mogen wij alleen paracetamol geven wanneer het ziektebeeld door een (huis-)arts is vastgesteld en paracetamol is voorgeschreven.

e. Heb je voor aanvang van de opvang paracetamol of andere medicatie toegediend, meldt dit dan bij het brengen, zodat wij jullie kindje extra in de gaten kunnen houden.

f. Voor het toedienen van alle medicijnen en zelfzorgmiddelen, wordt vooraf een medicijnverklaring ingevuld. Deze is te vinden op de website en ligt op verzoek ook klaar bij de opvang. Medicijnen dienen altijd te worden meegegeven in de originele verpakking.

8. Bereikbaarheid

a. Ukkepuk Kinderopvang is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Gedurende de opvanguren is het altijd mogelijk te bellen of een bericht te sturen. Houdt er rekening mee dat de kindjes altijd voorgaan, dus dat het best kan dat je wat later reactie krijgt. Tussen 13.00-14.30u, als de meeste kindjes slapen, probeer ik in ieder geval alle berichten te beantwoorden.

b. Op vrije dagen, op werkdagen na 20.00u en in het weekend staat mijn telefoon op stil, maar check ik regelmatig of er berichten of gemiste oproepen zijn. Bij belangrijke zaken die niet kunnen wachten neem ik uiteraard meteen contact op, andere berichten worden op de eerstvolgende werkdag beantwoord.

9. Privacy en gebruik van beeldmateriaal

a. Bij aanvang van de opvang wordt schriftelijk vastgelegd wat jullie wensen zijn met betrekking tot het maken van beeldmateriaal.

b. Het is ten alle tijden mogelijk deze wensen aan te passen door een nieuw toestemmingsformulier in te vullen.

c. Gemaakte foto’s worden met jullie gedeeld via whatsapp of in het schriftje, waarna ik deze verwijder van mijn apparaten.